16 maja 2022

Komunikat o stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół

Zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń szkoły publicznej i niepublicznej kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat musi uzyskać wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym spełnić przynajmniej jeden z podanych niżej warunków (zgodnie z art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Każda szkoła (publiczna i niepubliczna) kształcąca w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości typuje jednego kandydata do stypendium (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki  określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem w przypadku technikum stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom: odrębnie uczniowi będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią §2 ust.1 – 5, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

  • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
  • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2022 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,

– dyrektor szkoły – nie później niż do 10 lipca 2022 r. przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, ponieważ wnioski niewłaściwie wypełnione lub niekompletne będą rozpatrzone negatywnie.

Szanowni Państwo,
ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, załączam wzór oświadczenia dołączonego do wniosku o stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Proszę, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice (prawni opiekunowie) wypełnili oświadczenie.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną, można też złożyć w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2022 r.

UWAGA!
W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty w Kielcach pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Świętokrzyski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz: „Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023”.

https://docs.google.com/forms/d/1JjnW1TPb5TY1dki9BVvqZ6z3l7g_CA6Usmxg1xyMhVw/viewform?edit_requested=true

Załączniki

Załącznik 1 - wniosek-prm-2022
Data: 2022-05-16, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
Załącznik 2- oświadczenie 2022PRM
Data: 2022-05-16, typ pliku: DOC, rozmiar: 34 KB
Załącznik 3 - obowiązek informacyjny - stypendyści 2022PRM
Data: 2022-05-16, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB