12 maja 2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych przeprowadzane jest w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

z uwzględnieniem Zarządzenia nr 20/2022:

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych znajdują się w Załączniku do niniejszego komunikatu. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Wymienieni laureaci i finaliści załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Do dnia 31.08.2022 r. rodzice i pełnoletni uczniowie realizujący swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów (np. wniosku rekrutacyjnego i załączników) mogą korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.

W województwie świętokrzyskim postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 może być przeprowadzane przy wsparciu systemu elektronicznego.

Załączniki

Załącznik. Tabela punktacji
Data: 2022-05-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 225 KB