17 marca 2011

Zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przypominamy zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podręczniki dla szkół specjalnych przygotowywane przez WSiP pozostają w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podręczniki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów niesłyszących zamawia się wyłącznie na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych – www.wsip.com.pl.

Warunki realizacji zamówienia

  • wszystkie podręczniki z tego wykazu są bezpłatne 
  • zamówienia mogą składać wyłącznie szkoły, w których uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zamówione podręczniki muszą odpowiadać typowi i etapowi ich kształcenia 
  • realizowane będą tylko zamówienia złożone na formularzu „Wykaz bezpłatnych podręczników…” 
  • zamawiana liczba podręczników powinna być nie większa niż podana w zamówieniu liczba dzieci (do wglądu konieczne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) + dwa egzemplarze dla biblioteki szkolnej 
  • zamówienia powinny być potwierdzane w Kuratorium Oświaty wyłącznie przez osoby upoważnione do koordynacji spraw związanych z dystrybucją podręczników do kształcenia specjalnego (w woj. świętokrzyskim jest to st. wizytator Barbara Maciejewska

Wykaz należy przesłać na adres:

Telecentrum WSiP S.A.
Pass
ul. Stefana Batorego 2

05-870 Błonie 

Koszty przesyłki pokrywa WSiP S.A. Zamówienia realizowane są do momentu wyczerpania nakładu.

Jednocześnie należy podkreślić, że uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niesłyszący realizują podstawę programową kształcenia ogólnego tę samą co ich pełnosprawni rówieśnicy. W związku z tym, podręczniki dostępne na rynku mogą być stosowane również w procesie kształcenia tych uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel przedmiotu, który na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.