5 maja 2022

Komunikat w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 2022 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2022 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2022 r. (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia) zostaną wygenerowane w aplikacji dostępnej na stronie: dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl. Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosków. W aplikacji występują kwoty maksymalne
– w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41-342-16-47; 41 342-19-06.

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian. Wypełnione wnioski powinny zostać wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione i przekazane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Zgodnie z § 8 rozporządzenia należy je przekazać w postaci elektronicznej i papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osobistym lub podpisem zaufanym.

Jednocześnie przypominam, że kwoty refundacji muszą być zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 składanymi do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1930 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz . 885),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. 611).

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty