5 maja 2022

Informacja MEiN w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że nowy przedmiot historia i teraźniejszość (hit) łączy treści z zakresu historii powojennej Polski i świata oraz z zakresu edukacji obywatelskiej, a zatem kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Istotne jest przy tym, że w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki absolwenci studiów magisterskich na kierunku historia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, mają kwalifikacje zarówno do nauczania przedmiotu historia, jak i wiedza o społeczeństwie. Mają zatem również kwalifikacje do nauczania historii i teraźniejszości.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych posiadają osoby, które ukończyły:

  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Ustalenie, czy ukończony kierunek studiów – w przypadku kiedy nie odpowiada on ściśle nauczanemu przedmiotowi – daje wystarczające kwalifikacje i tym samym spełniony jest warunek wskazany powyżej, należy do dyrektora szkoły, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

W przypadku np. nauczycieli wiedzy o społeczeństwie ocena kwalifikacji nauczyciela do nauczania hit powinna być dokonywana przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej historii i teraźniejszości.