4 maja 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – kwiecień 2022 r.

W kwietniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 2 kontrole planowe.

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 2

W kwietniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 27 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 2 szkoła dla dorosłych – 2
2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 szkoła ponadpodstawowa – 1

 

3. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 1 szkoła podstawowa – 1

 

4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 szkoła podstawowa – 1

 

5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 5 szkoła podstawowa – 2

placówka oświatowa – 3

6. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 placówka oświatowa – 1
7. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 16

 

przedszkole – 3

szkoła podstawowa – 9

szkoła ponadpodstawowa – 4

8. Inne – 6, w tym:

·         organizacja kształcenia specjalnego uczniów,

·         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

·         sprawowanie nadzoru przez dyrektora.

szkoła podstawowa – 2

szkoła podstawowa – 2

placówka oświatowa –- 2

 

 Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
·         MEiN 1
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • rodziców
5
  • innych podmiotów
18
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 2