27 kwietnia 2022

Zaproszenie do udziału w komisji w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.”

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W związku z komunikatem nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.” uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie składają ofert w ww. konkursie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;
  • analiza indywidualna i ocena punktowa ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.

Prace komisji mogą trwać od dnia 18 maja do dnia 31 maja 2022 roku. Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszone zostaną osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl oraz faksem na nr: 41 34 48 883 w terminie do dnia 16 maja 2022 roku.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

formularz zgłoszenia
Data: 2022-04-27, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB