26 kwietnia 2022

Potrzeba zwiększenia środków na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, w ramach pierwszej transzy środków na rok 2022 (od stycznia do czerwca  2022 r.)

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację potrzeb, względem realnego zapotrzebowania gmin na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ustawy[1] – z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych[2] gminy powinny wskazać kwotę środków własnych, zaplanowanych na realizację ww. zadania.

Organizując w gminie wypłatę zasiłków losowych, należy pamiętać, że zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy[3] na finansowanie zasiłków szkolnych, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji udzielonej przez wojewodę na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Mechanizm i procedura udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym pozostaje bez zmian, a jedyną nowością jest możliwość objęcia ww. pomocą uczniów z Ukrainy, będących uchodźcami, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy[4], którzy uczęszczają do szkół w Polsce.

Podstawową przesłankę, bez której brak jest możliwości przyznania zasiłku losowego, o którym mowa w art. 90c pkt 2 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stanowi wystąpienie w rodzinie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia (art. 90e ust. 1 ww. ustawy).

W polskim porządku prawnym jedyne ustawowe określenie pozwalające odnieść się do zdarzenia losowego zawiera art. 67 pkt 2 ustawy[5] odnoszący się do „zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego”.

Jakkolwiek nie występuje pełna ustawowa definicja zdarzenia losowego, ściśle odnosząca się do kwestii wypłaty zasiłków szkolnych, tak aktualne orzecznictwo określa zdarzenie losowe jako „niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Istotne jest zatem przede wszystkim to, aby zdarzenie takie zostało wywołane czynnikiem niespodziewanym i nieprzewidywalnym” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2017 r., I OSK 2235/16).

Jeśli więc, zarówno w odniesieniu do uczniów z Ukrainy będących uchodźcami, jak i pozostałych uczniów, występuje pogorszenie sytuacji materialnej z powodu „czynnika niespodziewanego i nieprzewidywalnego”, będzie możliwość ich wsparcia w formie zasiłku szkolnego, o ile zaistnienie ww. okoliczności stwierdzi bezsprzecznie organ przyznający świadczenie.

Nadmieniam, że w gminach, w których wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowane są w kwotach niższych niż uruchomione na okres od stycznia do czerwca 2022 r., występuje możliwość wypłaty pomocy uczniom z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ustawy[6] również z zaoszczędzonych środków.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 kwietnia 2022 roku do godz.12.00  nr tel. kontaktowego 41  342-19-06.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty


  • [1] Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)
  • [2] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.)
  • [3] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.),
  • [4] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.).
  • [5] z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 621)
  • [6] Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Załączniki

Tabela załącznik
Data: 2022-04-26, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB