20 kwietnia 2022

Ułatwienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – rozporządzenie MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie.

W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zostały ujęte kwestie dotyczące m.in.:

  • klasyfikacji uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych,
  • obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów,
  • możliwości tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego,
  • organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego,
  • zasad bezpieczeństwa dla innych lokalizacji, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  • możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez dzieci wychowania przedszkolnego,
  • przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału klas I-III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego,
  • możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych,
  • możliwości zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych zadań w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Wprowadzone zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu minister Przemysław Czarnek przybliżył w liście skierowanym do kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców. W korespondencji szef MEiN poinformował również, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Środki będą pochodzić z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zostaną przekazane w ratach miesięcznych. Dodatkowe wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone także na realizację zadań, które do tej pory nie były finansowane z subwencji oświatowej, tj. na dowożenie uczniów czy wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Podstawa prawna

Materiały

List Ministra Edukacji i Nauki do kuratorów, dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządu