23 marca 2022

Organizacja i terminarz egzaminów zewnętrznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów realizujących obowiązek szkolny będących obywatelami Ukrainy:

  • Deklarację przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, Uczeń składa w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. Deklarację wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego).
  • Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego:

  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, Uczeń składa w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
  • Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy i przekazuje go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 5 kwietnia 2022 r.

Egzamin zawodowy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub technikum:

  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego, Uczeń składa w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.
  • Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy i przekazuje go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 28 marca 2022 r. ogłasza aneksy do komunikatów dotyczące szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w 2022 r. do potrzeb uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2022 r.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U z 2022, poz. 645).