25 lutego 2022

Rekrutacja na studia stacjonarne na kierunku penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta ta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.

Fundamentem funkcjonowania Uczelni jest połączenie kształcenia praktycznego − opartego na bazie doświadczonej kadry Służby Więziennej − ze znaczącym wkładem kadry akademickiej i innych osób niezwiązanych z formacją, które stale podnoszą swoje kompetencje w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, prawo i pedagogika.

Celem studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2022/2023 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni w zakładce Rekrutacja.

Kandydat, aby podjąć studia, musi posiadać wykształcenie średnie potwierdzone egzaminem maturalnym, przejść pozytywnie proces rekrutacji, który składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, badań lekarskich i psychologicznych oraz testów sprawnościowych. W czasie trwania studiów Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Student zostaje wraz z rozpoczęciem nauki funkcjonariuszem Służby Więziennej i otrzymuje dodatek za stopień szeregowego Służby Więziennej (od początku wejścia w szeregi Służby Więziennej). Obecnie jest to kwota 792 zł.

Studenci podczas odbywania nauki są skoszarowani w Kampusie Mundurowym w Kaliszu, przy ulicy Wrocławskiej 193-195.

Studia I stopnia na kierunku Penitencjarystyka kończą się egzaminem, absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem licencjata, a także mają możliwość podejścia do egzaminu na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które zakończą się egzaminem; absolwenci otrzymają tytuł magistra i możliwość podejścia do egzaminu na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Absolwenci I i II stopnia studiów mają gwarancję zatrudnienia i kontynuacji służby w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie www.swws.edu.pl