23 lutego 2022

Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki, organizują Ósmy Kongres Młodych Matematyków Polskich.

Kongres odbędzie się w Łodzi w dniach 22-25 września 2022 roku.

Spośród uczniów województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty wytypuje 11 uczniów, którzy powinni spełniać następujące warunki:

  • wytypowani uczniowie powinni być pasjonatami matematyki,
  • uczniowie powinni w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczać do III klasy liceum (po gimnazjum), II lub III klasy liceum (po szkole podstawowej); w przypadku, gdy dotyczy to osoby o wybitnych zdolnościach matematycznych, może być uczniem I klasy liceum (po szkole podstawowej).

Co najwyżej 8 wytypowanych przez Kuratora uczniów może uczęszczać do szkoły w tym samym mieście, a z jednej szkoły nie może być wytypowanych więcej niż 4 uczniów.

Proszę o przesłanie listy uczniów wytypowanych z danej szkoły do dnia 11 marca 2022 r.
na adres poczty elektronicznej: anna.sajkiewicz@kuratorium.kielce.pl

Na liście powinny się znajdować następujące dane:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • szkoła i klasa, do której uczęszcza,
  • adres szkoły,
  • numer telefonu i adres e-mailowy szkoły.

Ponadto dla każdego ucznia należy przedstawić rekomendację, zawierającą dane dotyczące szczególnych uzdolnień, osiągnięć, zainteresowań oraz inne istotne informacje, które mogą być pomocne przy wyborze reprezentantów naszego województwa.

Dodatkowe informacje: https://8kmmp.math.uni.lodz.pl/.