17 sierpnia 2022

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo
Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego
Pracownicy Placówek Doskonalenia Nauczycieli
Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

Zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim, z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne w celu poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji.

Projekt skierowany jest do:

  • 120 pracowników Kuratorium Oświaty (KO) i pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (głównie kadra kierownicza/decyzyjna),
  • 1000 pracowników Placówek Doskonalenia Nauczycieli (PDN) oraz nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych/liceów ogólnokształcących.

Uwaga! Z projektu wyklucza się osoby, które uczestniczyły w:

  • Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
  • Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
  • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Realizacja szkoleń:

Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Prowadzone będą w parach trenerskich, w dni robocze:

  • 2 zjazdy – łącznie 30 godzin dydaktycznych (dla pracowników KO i JST) oraz
  • 3 zjazdy – łącznie 45 godzin dydaktycznych (dla pracowników PDN i Placówek Oświatowych)

Liczba miejsc ograniczona!

Po szkoleniu każdy Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać ze śr. 3 godzin doradztwa z zakresu edukacji włączającej.

Aby zapisać się do udziału w bezpłatnych szkoleniach, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:  https://wlaczedukacje.pl/formularz-zgloszeniowy-swietokrzyskie/

Szczegółowe informacje na stronie projektowej: https://wlaczedukacje.pl/swietokrzyskie/

Załączniki

plakat promocyjny
Data: 2022-02-07, typ pliku: PDF, rozmiar: 22 MB
List polecajacy MEiN
Data: 2022-02-07, typ pliku: PDF, rozmiar: 255 KB