2 lutego 2022

6 nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik izolacji przemysłowych, Technik elektroautomatyk okrętowy i Technik przemysłu jachtowego to 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Z propozycją wprowadzenia nowych zawodów Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego do ministra właściwego do spraw do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpiła Polska Izba Przemysłu Targowego, wskazując na niedobór pracowników w branży targowo-wystawienniczej. Kształcenie przyszłych fachowców i specjalistów w zakresie budowy konstrukcji stoisk targowo-wystawienniczych oraz scen widowiskowych będzie prowadzone na potrzeby firm zajmujących się techniczną obsługą targów, konferencji, a także koncertów oraz innych wydarzeń o charakterze artystycznym. W zawodzie montera kształcenie będzie odbywało się w branżowej szkole I stopnia, a w zawodzie technika – w technikum, a w przyszłości również w branżowej szkole II stopnia.

Wprowadzenie zawodu Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej wynika z zapotrzebowania na średnią kadrę techniczną w branży stolarki budowlanej. Z inicjatywą utworzenia nowego zawodu wystąpił Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”. Dynamicznie rozwijający się sektor stolarki budowlanej, który ma  wysoki udział w krajowym eksporcie, potrzebuje wykształconej kadry na poziomie technicznym, posiadającej umiejętności z zakresu elektroniki i automatyki. Dotychczas kształcenie na potrzeby tego sektora było możliwe jedynie w zawodzie Monter stolarki budowlanej na poziomie branżowej szkoły I stopnia. W nowym zawodzie Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej będzie można kształcić się w technikum oraz branżowej szkole II stopnia na „podbudowie” zawodu Monter stolarki budowlanej.

Wprowadzenie zawodu Technik izolacji przemysłowych nastąpiło na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w wyniku zgłoszenia takiego postulatu przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych. Umożliwienie kształcenia w nowym zawodzie wynika z zapotrzebowania na średnią kadrę zarządzającą w sektorze izolacji przemysłowych. Dotychczas kształcenie na potrzeby tego sektora było możliwe jedynie w zawodzie Monter izolacji przemysłowych na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Nowoczesne technologie i materiały izolacyjne, a także nowe zadania polegające na przeprowadzaniu oceny efektywności energetycznej instalacji przemysłowych, wymuszają kształcenie specjalistów na poziomie technicznym. W zawodzie Technik izolacji przemysłowych kształcenie będzie prowadzone w technikum oraz branżowej szkole II stopnia na „podbudowie” zawodu Monter izolacji przemysłowych.

Nowy zawód Technik elektroautomatyk okrętowy został wprowadzony na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, z inicjatywy organizacji pracodawców „Konfederacja Lewiatan”. Zawód jest odpowiedzią na niedobór specjalistów w dziedzinie instalacji elektrycznych i automatyki w branży okrętowej. Analiza bazy ogłoszeń dla marynarzy na krajowych branżowych portalach internetowych oraz portalach agencji rekrutujących członków załóg statków morskich wskazuje, że na rynku pracy istnieje znaczne zapotrzebowanie na kadry wykształcone na poziomie technicznym w zakresie elektroautomatyki w tym sektorze. Nauka w zawodzie Technik elektroautomatyk okrętowy będzie możliwa w technikum oraz w dwuletniej szkole policealnej.

Natomiast wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Technik przemysłu jachtowego nastąpiło na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, z inicjatywy organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza”. Potrzeba wprowadzenia tego zawodu wiąże się z brakiem średniego personelu technicznego w przemyśle produkcji jachtów i łodzi motorowych oraz zapotrzebowaniem na tego rodzaju specjalistów. Branża jachtowa w Polsce liczy ok. 900 przedsiębiorstw i zatrudnia ponad 35 tys. osób, co sytuuje ją na czołowym miejscu w Europie i na świecie. Produkcja jachtów i łodzi z trudem nadąża z realizacją zamówień, m.in. z powodu braku wyspecjalizowanych pracowników szczebla technicznego. Kształcenie w nowym zawodzie Technik przemysłu jachtowego uzupełni dotychczasową ofertę kształcenia w zawodzie Monter jachtów i łodzi i będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia na podbudowie zawodu Monter jachtów i łodzi.

W kwalifikacjach wyodrębnionych w nowo wprowadzonych zawodach, z wyjątkiem zawodu Technik automatyki okrętowej, możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204).