1 lutego 2022

Komunikat MEiN w sprawie fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych w placówkach oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pismem Zastępcy Komendanta Głównego Policji w sprawie fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych w placówkach oświatowych poniżej Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje następujące informacje do wykorzystania.

Należy mieć na uwadze, że dyrektor szkoły wykonuje zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Tym samym powinien ocenić sytuację pod kątem bezpieczeństwa i zagrożenia dla uczniów, adekwatnie do zaistniałych okoliczności oraz wezwać odpowiednie służby.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Komendanta Głównego Policji[1] koordynator Centralnego Biura Śledczego Policji dokonuje analizy otrzymanej informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego i na tej podstawie dokonuje oceny wiarygodności informacji o zaistniałym zagrożeniu dla bezpieczeństwa i porządku publicznego lub jego braku. Zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury:

  • informacja bez możliwości weryfikacji — oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, nie ustalił powiązań i potwierdzenia poszczególnych cząstkowych danych; informacja o bardzo niskiej wiarygodności, mająca charakter kaskadowy z zaleceniem — nie ewakuować, oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji ustalił, że zgłoszenia dotyczą informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego o charakterze kaskadowym;
  • informacja o niskiej wiarygodności — oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, ustalił potwierdzenie szczątkowych danych zawartych w informacji w zdarzeniach będących fałszywymi powiadomieniami;
  • informacja wiarygodna — oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, ustalił potwierdzenie wiarygodności groźby użycia urządzenia wybuchowego, uzyskał informację o wskazaniu przedmiotu mogącego być urządzeniem wybuchowym lub stwierdzeniu zagrożenia.

Następnie Koordynator CBŚP przekazuje dyżurnemu Komendy Wojewódzkiej Policji przedmiotową ocenę wiarygodności oraz pozostałe informacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub decyzję administratora w zakresie ewakuacji obiektu lub terenu.

Zastępca Komendanta Głównego Policji zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż rekomendacja Policji nie zwalnia administratora obiektu z podjęcia ostatecznej decyzji o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu[2]. Rekomendacja CBŚP służy poszerzeniu stanu wiedzy administratora obiektu na temat potencjalnego zagrożenia.

W celu uniknięcia niepotrzebnych ewakuacji, przed podjęciem decyzji przez administratorów placówek oświatowych o ewakuacji lub jej braku, można uzyskać informację o ocenie wiarygodności informacji oraz rekomendację wydawaną przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Informacja o wydanej rekomendacji jest przesyłana, bardzo szybko, drogą elektroniczną do jednostek Policji właściwych miejscowo[3], w których administratorzy placówek oświatowych mogą uzyskać informacje o zagrożeniu lub jego braku i wydanej rekomendacji przez koordynatora CBŚP. Z uwagi na powyższe, zasadne jest nawiązanie kontaktu z dyżurnym jednostki policji przed podjęciem decyzji przez administratora obiektu.

Ponadto, dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów na terenie szkoły, między innymi poprzez odpowiednie zapisy w statucie szkoły. Regulacje dotyczące organizacji szkoły oraz zasad bezpieczeństwa uczniów powinny być uregulowane w statucie szkoły na podstawie przepisów ustawy — Prawo oświatowe[4].

Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie szkół przygotowało dokument pn. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia  i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów
. Celem jego realizacji było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, do wykorzystania przez Państwa, jak również nauczycieli i rodziców uczniów. Jest to również zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce, ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Dokument stanowi kompendium wiedzy w formie praktycznego poradnika. Wartością dodaną jest możliwość opracowania na jego podstawie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. Tym samym jest to gotowy wzór do wykorzystania i dostosowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem specyfiki  funkcjonowania danej szkoły/placówki.

Dokument dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow–poradnik-men.


[1] z dnia 14 listopada 2017 roku, w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych, (Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 73 z póżn. zm.).
[2] art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póżn.zm.).
[3] za pośrednictwem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.
[4] Art. 98 ust 1 pkt 4-7ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.