21 stycznia 2022

Projekt „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie organizuje w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży audiowizualnej.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego (ckz) lub Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ckziu), w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży audiowizualnej.

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży audiowizualnej oraz instytucje rynku pracy z branży audiowizualnej, w skład których wejdą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co skutkować będzie równym dostępem do zaproponowanych w ramach projektu form wsparcia.

Szczegółowe informacje: http://crk.edu.pl/staze-uczniowskie-w-branzy-audiowizualnej/