17 stycznia 2022

Likwidacja i przekształcenie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa:

 1. Proces likwidacji szkoły/placówki rozpoczyna się od podjęcia przez organ prowadzący (właściwą jednostkę samorządu terytorialnego) uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki (tzw. uchwały intencyjnej).
 2. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego – tj. z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego – przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Do obowiązków organu prowadzącego należy zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów (w przypadku szkół dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty, oraz organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji (termin ten upływa w dniu 28 lutego, a w roku przestępnym 29 lutego tego roku kalendarzowego, który został wyznaczony jako rok likwidacji).
 4. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.
 5. Przepisy art. 89 ust. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio do placówek publicznych z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.
 6. Przepisy art. 89 ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki publicznej.
 7. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole.

Postanowienia ogólne:

 1. W celu uzyskania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły lub placówki publicznej organ prowadzący szkołę lub placówkę przesyła do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce wniosek wraz z właściwą dokumentacją lub składa go osobiście w kancelarii ogólnej Kuratorium, pokój 231.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. uzasadnienie zamiaru likwidacji publicznej szkoły, zawierające:
   • szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji;
   • informacje dotyczące zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie, z uwzględnieniem warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (porównanie warunków dotychczasowych
    z przyszłymi);
   • informację o powiadomieniu wszystkich rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów) o likwidacji szkoły z końcem roku szkolnego (na 6 miesięcy przed terminem likwidacji) lub placówki;
   • szczegółowe informacje o warunkach bezpłatnego transportu uczniów do szkoły
    i opieki w czasie tego transportu,
  2. uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.
 3. Świętokrzyski Kurator Oświaty wyraża opinię co do przyszłej likwidacji szkoły lub placówki na podstawie analizy uchwały o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem, biorąc w szczególności pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami art. 89 ustawy Prawo oświatowe,
  2. zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
  3. zasadność przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji,
  4. organizację bezpłatnego transportu i opieki nad uczniami lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
  5. prognozy demograficzne,
  6. warunki nauki, wychowania i opieki (w tym w zakresie bhp), w jakich będą spełniać obowiązek szkolny, nauki i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczniowie po likwidacji (przekształceniu) szkoły (m.in. na podstawie wizji lokalnej w szkołach),
  7. wyniki nauczania w likwidowanej (przekształcanej) szkole oraz w szkole, do której mają uczęszczać uczniowie po likwidacji (przekształceniu),
  8. wyniki nadzoru pedagogicznego dotyczące obu szkół (ewaluacja zewnętrzna, kontrole),
  9. losy zawodowe nauczycieli,
  10. społeczne skutki projektowanych likwidacji szkół,
  11. stanowisko społeczności lokalnej, organów szkoły i związków zawodowych,
  12. czynniki ekonomiczne (koszty utrzymania szkół i skutki finansowe planowanej reorganizacji).
 4. Opinia kuratora oświaty wydawana jest w formie postanowienia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku od organu prowadzącego. W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Świętokrzyski Kurator Oświaty może wezwać do jej uzupełnienia, z określeniem terminu dokonania tej czynności. W przypadku niezastosowania się do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie Świętokrzyski Kurator Oświaty dokona oceny na podstawie pierwotnie złożonej dokumentacji.
 5. Na postanowienie przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, złożone za pośrednictwem organu nadzorującego.