5 stycznia 2022

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2022 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy, jak również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z przeznaczeniem.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

załącznik _rozliczenie_dotacji
Data: 2022-01-05, typ pliku: XLS, rozmiar: 62 KB