22 grudnia 2021

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku.

Wszystkich organizatorów wypoczynku obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych.

Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych regulaminów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach itd.

W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku należy stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji we wszystkich tematach związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

Organizatorzy zgłaszają chęć zorganizowania wypoczynku do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna pod adresem wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki stronie, rodzice w łatwy i szybki sposób, mogą sprawdzić legalność wypoczynku.

Każdy organizator wypoczynku może samodzielnie wydrukować swoje potwierdzenie o zgłoszonym wypoczynku w celu okazania lub udostępnienia rodzicowi. Potwierdzenie będzie dostępne w bazie wypoczynku po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratora.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku i rodzice korzystali z poniższych stron internetowych dotyczących bezpieczeństwa:

  • Serwis Bezpieczny Autobus (bezpiecznyautobus.gov.pl) – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne
    we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  • Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Ponadto zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).