22 grudnia 2021

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639, z późn. zm.).

Zakres zmian

  1. Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego:
  • 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych w kolejnych klasach wymienionych szkół;
  • 2025/2026 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się 1 września 2025 r. lub 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w zakresie podstawowym.

W IV klasie liceum ogólnokształcącego i V klasie technikum przedmiot historia będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo nie później niż do końca stycznia w danym roku szkolnym, a nie jak dotychczas przez cały rok.

Przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie rozszerzonym) będzie realizowany w liceum ogólnokształcącym i technikum tak jak dotychczas.

Zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia pozostanie w wymienionych szkołach taka sama jak dotychczas.

W pozostałych klasach wymienionych szkół ponadpodstawowych aż do zakończenia cyklu kształcenia będą obowiązywać ramowe plany nauczania określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

  1. Dodanie przepisu, który umożliwia w branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej.

Proponowane rozwiązanie ułatwi szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego nadal będą odbywały się odrębnie dla każdego zawodu.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół