7 grudnia 2021

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2021 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2021 należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.

Zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 r. wraz z liczbą pomieszczeń wyposażonych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii zakupione w ramach programu należy przedstawić w załączonej tabeli. Jednocześnie konieczne jest przedłożenie kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (m.in. faktur, rachunków).

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

załącznik - tabela
Data: 2021-12-07, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB