5 listopada 2021

„Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę”. Projekt wspierania kondycji psychicznej młodzieży przez szkołę

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zawiera dwa elementy adresowane bezpośrednio do kadr szkolnych:

 1. Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę
 2. Narzędziownik

Oba te elementy tworzą zestaw gotowych narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez szkołę umożliwiający autodiagnozę środowiska szkolnego i realizację działań profilaktycznych.

Projekt instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest dostępny cały czas online dla nauczycieli i pozbawiony biurokracji. To nauczyciel sam decyduje, co chce wykorzystać z materiałów przygotowanych przez Instytut.

 1. W ramach szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę nauczyciele otrzymają następujące narzędzia:
  • ankiety do diagnozy środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) za pomocą aplikacji internetowej,
  • materiały i inspiracje do zaprojektowania własnych działań profilaktycznych skierowanych do uczniów w oparciu o diagnozę,
  • gotowe scenariusze pięciu zajęć profilaktycznych,
  • materiały na spotkanie informacyjne dla rady pedagogicznej (prowadzone przez szkolnego koordynatora NWKP),
  • materiały na spotkanie informacyjne dla rodziców (prowadzone przez wychowawców),
  • gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców.
 2. Narzędziownik to aplikacja przeznaczona do popularyzowania i dzielenia się bezpłatnymi materiałami wybranymi i opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. W ramach specjalnie opracowanych materiałów, dostępnych online, można znaleźć:
  • programy profilaktyki zintegrowanej skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy, itp. oraz dobre praktyki zbierane podczas konferencji i seminariów,
  • ciekawe, stale uaktualniane i uzupełniane materiały, do samodzielnego wykorzystania,
  • multimedia – podcasty, filmy i artykuły z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego.

Korzyści dla nauczycieli

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatna i dostępna online propozycja pomocna w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej (gotowe narzędzia i raport) oraz materiały do pracy profilaktycznej wspierającej kondycję psychiczną młodzieży.

W ramach działań współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” nauczyciele otrzymają bezpłatny udział szkolnych koordynatorów w szkoleniach, lub dostęp do modułu do samodzielnego przeszkolenia się w zakresie Nawigacji w każdą pogodę.

Nawigacja w każdą pogodę to także pomoc w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły w triadzie nauczyciel – uczeń – rodzic i okazja do podnoszenia kompetencji wychowawców w zakresie wspierania kondycji psychicznej uczniów.

To także wsparcie w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę, otrzyma dodatkowo certyfikat uczestnictwa szkoły w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego.

Załączniki

Plakat projektu
Data: 2021-11-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB