22 października 2021

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2021 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2021 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej prac) zgodnie z art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze.zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r wg poniższej tabeli:

Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2021 roku.*
 

…………………..

 

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Informację sporządził:   ………………………………