22 października 2021

SIO. Wyjaśnienie. Nauczyciele zatrudnieni na podst. art. 10 ust. 9 KN a raporty SIO w Strefie Pracownika

System Informacji Oświatowej

W związku z mnożącymi się nieporozumieniami i nieuzasadnionymi żądaniami „poprawy” danych w SIO wyjaśniam, że:

  • z nauczycielem, który otrzymał zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie bez kwalifikacji dyrektor szkoły reprezentujący pracodawcę musi podpisać osobną umowę o pracę na czas określony na podst. art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela na realizację tygodniowego wymiaru godzin obowiązku bez kwalifikacji.
  • W związku z powyższym taka umowa podlega rejestracji w SIO jako osobna umowa z podaniem:
    • podstawy prawnej: umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
    • daty rozpoczęcia.
  • Taki nauczyciel w zakładce Awans zawodowy musi mieć podany faktyczny stopień awansu zawodowego, jaki posiada, czyli np. stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
  • A w związku z tym (rozważając podany wyżej przykład) we wszelkich raportach w Strefie pracownika dostępnych dziś (22 października 2021) ta umowa z art. 10 ust. 9 KN będzie przyporządkowana do poziomu nauczyciela dyplomowanego i jest to jak najbardziej prawidłowe!
  • Stopień awansu w zakładce Awans zawodowy to dana dziedzinowa opisująca osobę!
  • Stopień awansu nie jest przypisywany do umowy, jest przypisywany do osoby!

W przyszłości (nie później niż do 15 grudnia) będzie udostępniony raport subwencyjny dotyczący nauczycieli i dopiero w tym raporcie (którego dziś jeszcze nie ma, ale będzie udostępniony w przyszłości) umowa zarejestrowana z podstawą prawną „umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela” będzie „sztucznie” przyporządkowana do poziomu nauczyciela stażysty wyłącznie do celów subwencyjnych.