11 października 2021

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w ramach Świętokrzyskiej Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych w roku szkolnym 2020/2021

W ramach sieci działają 3 Ośrodki:

 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Podstawowym zadaniem doradców metodycznych jest wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych,
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  z uwzględnieniem potrzeb uczniów,
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania,
 • podejmowania działań innowacyjnych.
Nauczyciele-doradcy metodyczni realizują zadania poprzez:
 Lp. Zakres wsparcia  Liczba form wsparcia  Liczba uczestników
1. Konsultacje (indywidualne i grupowe)

 

1574 3470
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych

 

zajęcia otwarte

 

123 250
warsztaty

 

192 2114
3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

wykłady 18 673
konferencje 33 930
seminaria 2 17
szkolenia 298 4576
kursy doskonalące 8 121
forum 7 229
obserwacja zajęć 79 90
konkursy 21 903
spotkania informacyjne 129 338
zajęcia e-learningowe
i webinarium
240 4717

 

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów
Lp. Sieć współpracy Liczba uczestników
1 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego 126
2 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego 74
3 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii 30
4 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii 46
5 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie TIK 20
6 Sieć Kreatywnych Nauczycieli Wychowania Fizycznego 78
7 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki 162
8 Sieć współpracy nauczycieli fizyki z powiatu jędrzejowskiego
i włoszczowskiego
6
9 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego 15
10 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych 47
11 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 35
12 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie wspomagania w pracy wychowawczej, organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
112
13 Świętokrzyska Sieć Twórczych Nauczycieli Świetlicy 70
14 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego. 17
15 Sieć współpracy w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole 11
16 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/placówek 83

Sposoby organizowania form wsparcia:

 • liczba form wsparcia zorganizowanych stacjonarnie – 970
  liczba uczestników – 5015
 • liczba form wsparcia zorganizowanych zdalnie – 1784
  liczba uczestników – 18101
 • liczba form wsparcia blended learning – 11
  liczba uczestników – 234