5 października 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2021 r.

W miesiącu wrześniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

 

KONTROLE DORAŹNE – wrzesień 2021 r.

W miesiącu wrześniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 11 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych – 8 placówka oświatowa – 8
2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 szkoła podstawowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1 szkoła podstawowa – 1
4. Inne – 10, w tym:

·         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

·         organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·         ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

szkoła podstawowa – 2

placówka oświatowa – 8

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
  • MEiN
8
  • rodziców
1
  • innych podmiotów
1
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
1