3 grudnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej”, dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022.

Proszę Dyrektorów o przypomnienie organizatorom o możliwości zgłoszenia konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz które zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach. Zadaniem dyrektorów szkół jest stwarzanie uczniom warunków do uczestnictwa w tych zawodach.

W wykazie zostaną uwzględnione wyróżniające się, dostępne i nieodpłatne zawody organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, w których uczestniczyli uczniowie szkół, wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą poniższe kryteria:

 1. Terminowe i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 31 grudnia 2021 r.
 2. Sporządzenie papierowej wersji regulaminu zgłoszonego konkursu zawierającego:
  • szczegółową nazwę organizatora (nazwa i adres organizatora),
  • tytuł lub nazwę konkursu,
  • adresat zawodów (np. dla uczniów kl. VI-VIII szkoły podstawowej)
  • liczbę stopni zawodów (powiatowy, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy),
  • sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów,
  • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów,
  • wyszczególnienie tematyki zawodów,
  • zapewnienie powszechnej dostępności (w tym bezpłatne), powszechności
   i dobrowolności udziału uczniów w zawodach – warunki uczestnictwa uczniów,
  • liczbę przeprowadzonych edycji konkursu,
 3. Przysłanie regulaminu na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków 3,
  25-516 Kielce do dnia 31.12.2021 r.

Formularz „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do 31 grudnia 2021 roku.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2022 roku.

Link do  formularza zgłoszenia: https://forms.gle/Gqsb57zxQ8YDZPtY7