9 września 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – wrzesień 2021)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Są to działania, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, zawierają w sobie pewien potencjał innowacji, są trwałe, powtarzalne, i możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Celem publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów dobrych praktyk jest wyróżnienie unikatowych technik edukacyjnych, inspirujących do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogących przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Dzięki wspieraniu idei upowszechniania dobrych praktyk w województwie świętokrzyskim, wiele placówek zyskuje gotowe inspiracje i pomysły do jeszcze aktywniejszego działania.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach proszę zgłaszać poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie należy dokonać internetowego zgłoszenia wypełniając poniższą ankietę.

 

Najciekawsze i spełniające warunki formalne propozycje będą prezentowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Warunki publikacji dobrej praktyki:

– nadesłany przykład dobrej praktyki powinien być oryginalnym działaniem, różnym od dotychczasowo opublikowanych praktyk;

– przykład dobrej praktyki nie powinien być rozwiązaniem wpisującym się w działania organizacyjne lub systemowe placówki;

– opis dobrej praktyki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat realizacji działań oraz przykłady zastosowanych rozwiązań;

– nadesłane zgłoszenie powinno spełniać wymogi formalne: opracowanie jest dołączane w formie pliku tekstowego doc. lub skanu dokumentu, załączone jest maksymalnie 6 zdjęć do 400kB każde (dołączone osobno), publikacja nie może przekroczyć 5Mb łącznie. Zgłoszenie powinno zawierać dane placówki, daty oraz podpis dyrektora. Opisy przykładów dobrych praktyk należy przesyłać wyłącznie według załączonego wzoru arkusza;

– wypełnienie ankiety on-line;

– przesłanie wypełnionego oświadczenia dyrektora szkoły (zał. nr 2 – bez klauzuli informacyjnej).

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrych praktyk.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji dobrej praktyki w przypadkach, gdy:

  1. wcześniej opublikowano przykład dobrej praktyki, której cel, zakres, sposób realizacji są identyczne lub zbliżone;
  2. dobra praktyka nie spełnia wymogów formalnych publikacji praktyk, w tym brak załącznika nr 2;
  3. dobra praktyka zawiera błędy, w tym błędy typograficzne, a jej forma estetyczna budzi zastrzeżenia;
  4. uznano, że zgłoszona dobra praktyka:
  5. prezentuje rozwiązanie standardowe, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  6. jest elementem obowiązkowych działań szkoły/placówki w obszarze jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  7. jest rozwiązaniem organizacyjnym już stosowanym w systemie oświaty lub osiągnięciem odnotowanym w innych szkołach/placówkach.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” dyrektor szkoły/placówki nie będzie powiadamiany o tym fakcie. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku mogą udzielić telefonicznie dyrektorowi szkoły/placówki niżej wymienieni wizytatorzy.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:

  • wizytator Pan Piotr Zimoch, tel. 41 342 15 36, e‐mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl
  • starszy wizytator Pan Robert Filipczak, tel. 41 343 38 53, e‐mail: robert.filipczak@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Dobre Praktyki - Oświadczenie dyrektora szkoły - klauzula informacyjna
Data: 2021-09-13, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Arkusz prezentujacy dobrą praktykę (09-2021)
Data: 2021-09-13, typ pliku: DOC, rozmiar: 45 KB