6 września 2021

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach

szkolnictwa branżowego
w woj. świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 3 września 2021 r. i przesłanie na adres e-mail:

malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl

ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl

do dnia 10 września 2021 r.

Adres szkoły:

Telefon:

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp.

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Klasa I Klasa II Klasa III
1. Kominiarz 713303 3 3 4
2. Elektryk 741103 15

zajęcia organizowane w szkole

5 2

Informacje także należy przesłać w przypadku, kiedy szkoła organizuje dokształcanie we własnym zakresie – w systemie klasowym.