20 sierpnia 2021

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad działania domów wczasów dziecięcych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w związku z nowelizacją dwóch rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych[1], uporządkowano i doprecyzowano przepisy prawa, m.in. w zakresie definicji wychowanka domu wczasów dziecięcych oraz określenie minimalnej liczby dni pobytu wychowanka, który nie może być krótszy niż 6 dni i dłuższy niż 12 tygodni. Zmiany związane są głównie z nieprawidłowościami przy naliczaniu subwencji/dotacji za pobyt dzieci i młodzieży na wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych oraz na wycieczkach szkolnych. Zmiany przepisów wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Domy wczasów dziecięcych od lat wpisane są w polski system edukacji, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok oczywiście innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji.

Tego typu placówki są zorganizowane w profesjonalny sposób, posiadają doświadczoną kadrę pedagogów i są zlokalizowane w rejonach Polski o szczególnych walorach klimatycznych i przyrodniczych. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. To wszystko powoduje, że oferty tych placówek wyróżniają się na tle innych kierowanych do szkół.

Aktualnie domy wczasów dziecięcych mogą organizować, zarówno wypoczynek dzieci młodzieży[2], jak i krajoznawstwo i turystykę (np. wycieczki szkolne)[3], ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzoną działalność rozliczać będą na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych. Natomiast, dzieci i młodzież przebywające na wypoczynku i wycieczkach szkolnych nie mogą być wykazywani, jako wychowankowie domu wczasów dziecięcych ponieważ stanowi to nieprawidłowość przy naliczaniu subwencji/ dotacji.

W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o aktualizowanie wiedzy o działalności domów wczasów dziecięcych w województwie świętokrzyskim, zapoznać się z ofertami przygotowywanymi przez dyrektorów tych placówek i przekazywania tych ofert rodzicom uczniów. Przy bogatej ofercie domów wczasów dziecięcych należy rekomendować rodzicom i uczniom pobyt w trakcie roku szkolnego w atrakcyjnych miejscach, z atrakcyjnym programem i realizacją podstawy programowej poza macierzystą szkołą bez angażowania kadry pedagogicznej Państwa szkół.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

[2] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055 z późn. zm.).