16 sierpnia 2021

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2020

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Majątek Kuratorium Oświaty
w Kielcach na 31 grudnia 2020 r. wynosił ogółem netto 21 454 261,98  zł, w tym:

  • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 91 857,07 zł
  • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 21 362 404,91 zł.