16 sierpnia 2021

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2019 r. wynosił ogółem netto 19 723 358,73  zł, w tym:

  • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 137 188,55 zł
  • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 19 586 170,18 zł.