4 sierpnia 2021

MFiPR – konkurs dot. innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego.

Założeniem konkursu na skalowanie innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski – wraz z partnerem/ami, spełnia warunki wymienione w regulaminie konkursu.

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Konkurs Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest organizowany w IV Osi Priorytetowej PO WER, w działaniu 4.1 Innowacje społeczne.

W dniu 4 sierpnia br. w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się spotkanie on-line dla potencjalnych wnioskodawców. Informacje o spotkaniu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w regulaminie konkursu.