8 lipca 2021

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2022–2025

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie pilnej informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2022–2025, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2021 poz.1100 ze zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze.zm.).

Proszę o nadesłanie danych w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r. wg załączonego wzoru.

Załączniki

Tabela prognoza wysokości środków 2022-2025
Data: 2021-07-08, rozmiar: 14 KB