1 lipca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – czerwiec 2021 r.

W czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 15 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 3 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa –1

2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 szkoła ponadpodstawowa – 1
3. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 2 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 1

4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 1 szkoła ponadpodstawowa – 1
5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 szkoła podstawowa – 1

placówka oświatowa –1

6. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6

 

szkoła podstawowa – 5

szkoła ponadpodstawowa – 1

7. Inne – 8, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego uczniów,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– sprawowanie nadzoru przez dyrektora,

– prawidłowość organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021,

– pozostałe.

 

szkoła ponadpodstawowa – 4

placówka oświatowa –1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
2
  • innych podmiotów
9
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 4