14 stycznia 2009

Rządowe programy w zakresie profilaktyki

p(n). Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowych i Wychowawczych Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że obowiązują programy rządowe, które należy uwzględniać w zadaniach wychowawczych i profilaktycznych placówki oraz szkoły. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Kuratorium Oświaty listownie lub elektronicznie ciekawych inicjatyw podejmowanych zadań w ramach tych programów. W załączeniu adresy do programów: * "Rządowy program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”":/5064/rzadowy-program-na-lata-2008-2013-bezpieczna-i-przyjazna-szkola * "Narodowy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 „Polska dla dzieci”":http://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=914 * "Rządowy Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013":http://archiwum.men.gov.pl/images/docs/program-wiejski-przyj%EAty.pdf * "Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010":http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1033.htm * "Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2006-2010":http://www.parpa.pl/download/Narodowy_Program_2006-2010.pdf * "Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2008-2011":ftp://80.53.18.131/WSSE/jmp/1/3.pdf * "Krajowy program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016":http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=990 * "Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 
i Młodzieży 2004-2014":http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2109 * "Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań program pn. „Razem bezpieczniej”":http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl