8 czerwca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – maj 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 22 kontrole doraźne:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania (zgodność posiadania przez szkołę wyposażenia niezbędnego do realizacji kształcenia w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie oraz dostępu do wyposażenia) – 11 szkoła dla dorosłych – 11
2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 przedszkole – 1

 

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 9

 

przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 5

szkoła ponadpodstawowa – 2

placówka oświatowa – 1

4. Inne – 1, w tym:

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

przedszkole – 1

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
·    MEiN 11
·    rodziców 2
·    innych podmiotów 9