31 maja 2021

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2020

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2020 r.

Zgodnie z § 16 pkt 1 oraz § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883) sprawozdania należy składać w sposób następujący:

  • w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.: szkoły biorące udział w programie są obowiązane
    do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadania w 2020 r.
  • w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. organy prowadzące sporządzają i przedkładają wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania w 2020 r.

Sporządzone sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl  a następnie w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie – Aktywna tablica”.

Załączniki