31 maja 2021

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy

Przekażemy samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Prezydent RP podpisał dziś ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.

Co to są zajęcia wspomagające?
Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Z jakich przedmiotów szkolnych mogą być prowadzone zajęcia?
Nie wskazujemy samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia mogą być prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym w szkołach specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów, przewidujemy w tym zakresie dużą elastyczność.

Zajęcia będą organizowane:

  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;
  • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów).

Szacujemy, że z zajęć skorzystać może ok. 3,4 mln uczniów.

187 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów
Zwiększymy rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Dzięki dodatkowym środkom  szkoły będą mogły sfinansować koszty prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów.

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu wnioskowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z rezerwy znajdują się w aneksie do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Aneks jest dostępny na stronie.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć, terminy przekazywania i rozliczania dotacji, wzory wniosków i formularze rozliczenia są określone w rozporządzeniu MEiN.

Dodatkowe informacje.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki