15 grudnia 2008

Sprawozdania z realizacji programu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację programów w ramach ww. zadania, zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego niezwłocznie po zakończeniu realizacji programów, nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Organizacje pozarządowe zobowiązane są dołączyć do sprawozdania uwierzytelnione kserokopie dokładnie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w ramach realizacji programu.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk