15 grudnia 2008

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
 

Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację zadania, zobowiązane są do zakończenia realizowanych programów oraz przedłożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego (wzór w załączeniu) niezwłocznie po zakończeniu jego realizacji, nie później niż do dnia 28 grudnia 2008 r. Organizacje pozarządowe zobowiązane są dołączyć do sprawozdania uwierzytelnione kserokopie dokładnie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanego zadania.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk