7 maja 2021

Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
MarszałekWojewództwa Świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia 2021 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

W zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych obowiązuje rozporządzenie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 611).

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia) zostaną wygenerowane w aplikacji dostępnej na stronie: https://dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosków. W aplikacji występują kwoty maksymalne
– w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41-342-16-47; 41 342-19-06.

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian. Wypełnione wnioski powinny zostać wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione i przekazane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Zgodnie z § 8 rozporządzenia należy je przekazać w postaci elektronicznej i papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osobistym lub podpisem zaufanym.

Jednocześnie przypominam, że kwoty refundacji za 2020 r. muszą być zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 składanym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

wskazniki
Data: 2021-05-07, rozmiar: 14 KB
wskazniki_refundacja
Data: 2021-05-07, rozmiar: 18 KB