5 maja 2021

Ponowna weryfikacja I transzy dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2021 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania w celu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku.

W związku z przedłużającym się stanem pandemii i związanymi z nią potrzebami uczniów opracowano dodatkowy podział środków dla poszczególnych gmin, który uwzględnia wyższą sumę dotacji na stypendia i zasiłki szkolne.

Proszę o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma, w którym należy uwzględnić kwotę zaplanowanych na realizację zadania środków własnych gminy.

Jednocześnie przypominam, że na mocy art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.2029 z późn.zm.) wysokość wkładu własnego uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2021 roku przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2021 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki.

2) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, – kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2021 roku przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2021 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kolumna 11 załączonej tabeli.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 7 maja  2021 roku do godz. 12.00  (nr tel. kontaktowego 41  342-19-06).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

tabela do gmin
Data: 2021-05-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB