28 kwietnia 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 r., . poz. 1327, zze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 r. Nr 106, poz. 890 ze zm.), przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Każda szkoła (publiczna i niepubliczna) kształcąca w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości typuje jednego kandydata do stypendium (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków (art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią §2 ust.1 – 5, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2021 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,

– dyrektor szkoły – do 2 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2021 r. przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2021 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty w Kielcach pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Świętokrzyski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

(dotyczy uczniów i tegorocznych absolwentów szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i. ustawy o systemie oświaty oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – przedstawia Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej
i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do dnia 2 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2021 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • został laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • został laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • był uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • był uczniem uczestniczącym w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • był uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski uczniów biorących udział w olimpiadach lub konkursach lub zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2021 r. – uprzejmie proszę o weryfikację i pilne przekazanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEiN, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Szanowni Państwo,

ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych załączam wzór oświadczenia dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Proszę, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice (prawni opiekunowie) wypełnili oświadczenie.

Komplet dokumentów należy przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2021 r.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (zał. 2) (edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również
przesłać na adres e-mail: magdalena.kurkowska@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem komputerowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz „Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022”.

https://docs.google.com/forms/d/1waI54EyvxA1_ofM296xJd_a7BxNP3xsA8l_iR27FJ2o/edit

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek PRM
Data: 2021-04-28, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 2 - wniosek MEiN
Data: 2021-04-28, rozmiar: 19 KB
Oświadczenie kandydata
Data: 2021-04-28, rozmiar: 34 KB
obowiązek informacyjny
Data: 2021-04-28, rozmiar: 30 KB