23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach:

 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, historia;
 2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, edukacja wczesnoszkolna;
 3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju: matematyka, język angielski.

I. Wymagania niezbędne

Na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel, który posiada:

 • zatrudnienie w szkole lub placówce;
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobra ocena pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje interpersonalne, społeczne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II. Dodatkowe kompetencje:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • dodatkowe kwalifikacje np.: uprawnienia egzaminatora, uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego, uprawnienia trenera, uprawnienia terapeuty;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta.

III. Zadania nauczyciela-doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

IV. Wymiar i forma zatrudnienia

Zadania doradcy metodycznego będą wykonywane przez nauczyciela od 1 września 2021 r. w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli w ramach dodatkowej umowy o pracę. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego. Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

V. Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego
  (Załącznik 1);
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego;
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 4. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy.
 5. Oświadczenia kandydata (Załącznik 2):
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  • o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • oraz wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku dla osób przystępujących do naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V, należy do dnia 30 kwietnia 2021  r. przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub złożyć w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (budynek A Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego” (liczy się data dostarczenia oferty do urzędu lub stempla pocztowego). Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji.

Formularz zgłoszeniowy, wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

VII.  Inne informacje:

 1. złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;
 2. osoby, które spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania;
 3. Osoby do kontaktu:
  • Bożena Kropisz – starszy wizytator – (41) 342 16 24,
  • Małgorzata Połeć – starszy wizytator – (41) 395 30 62,
  • Irena Sobieraj – wizytator – (41) 350 18 57.

Załączniki

28.1 Załącznik 1 Formularz zgłoszenia kandydata
Data: 2021-04-23, typ pliku: DOC, rozmiar: 30 KB
28.2 Załącznik 2 Oświadczenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2021-04-23, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
28.3 Klauzula informacyjna dla kandydata
Data: 2021-04-23, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB