13 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie

W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie składają ofert w ww. konkursie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zgodnie z którym w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;
  • analiza indywidualna i ocena punktowa ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.

Prace komisji trwać będą od dnia 29 kwietnia do dnia 5 maja 2021 roku.  Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszone zostaną osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl oraz faksem na nr: 41 34 48 883 w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej
Data: 2021-04-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 172 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2021-04-13, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB