8 kwietnia 2021

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.
 3. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku – formularz nr 2.
 5. Sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki.
 6. Co najmniej bardzo dobra ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 7. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,
  2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,
  3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 8. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  a. opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  b. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
  c. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,*
  d. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

*W przypadku realizacji zadania polegającego na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym należy przedłożyć również (oprócz opisu i analizy zadania) poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Nauczyciel, któremu w okresie odbywania stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedkłada ponadto:

 1. sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki,
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu,
 3. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

III. Zalecana forma złożenia dokumentów:

 1. dokumentacja powinna być złożona w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa);
 2. strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy;
 3. dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, zbindowanych, w twardych oprawach itp.;
 4. kopię sprawozdania oraz opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań należy wydrukować dwustronnie;
 5. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych;
 6. kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie;
 7. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie II.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce oraz powiat: kielecki
i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 18 49
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel.41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 505 541 532; 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
pl. Floriański 1 pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów,
ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844

Załączniki

załącznik 1D - wniosek dyrektor szkoły
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB
załącznik 2D - zaświadczenie pracodawcy
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
załącznik 3D - oświadczenie o zmianie nazwiska
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB