8 kwietnia 2021

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 3. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 6. Karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu (dotyczy nauczycieli kończących staż do dnia 31 sierpnia 2019 r. włącznie) lub ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 7. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,
  2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,
  3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 8. Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  a. opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  b. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw
  podręczników,
  c. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,*
  d. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

*W przypadku realizacji zadania polegającego na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym należy przedłożyć również (oprócz opisu i analizy zadania) poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

III. Zalecana forma złożenia dokumentów:

 1. dokumentacja powinna być złożona w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa);
 2. strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy;
 3. dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, zbindowanych, zszytych, w twardych oprawach itp.;
 4. kopię sprawozdania oraz opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań należy wydrukować dwustronnie;
 5. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych;
 6. kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie;
 7. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie II.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce oraz powiat: kielecki
i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 18 49
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel.41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 505 541 532; 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
pl. Floriański 1 pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów,
ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844

Załączniki

załącznik 1N - wniosek o podjęcie postępowania
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB
załącznik 2N - zaświadczenie dyrektora szkoły
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB
załącznik 3N - oświadczenie o zmianie nazwiska
Data: 2021-06-08, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB