6 kwietnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 31 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1 szkoła podstawowa – 1

 

2. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 1  szkoła ponadpodstawowa – 1
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki –1 szkoła podstawowa – 1

 

4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 24

 

przedszkole – 4

szkoła podstawowa – 13

szkoła ponadpodstawowa – 6

placówka oświatowa – 1

5. Inne – 7, w tym:

– organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19,

– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

szkoła podstawowa – 5

szkoła ponadpodstawowa – 2

 

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
3
  • innych podmiotów
25
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
3