22 marca 2021

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2021/2022 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

UWAGA! Przygotowany został film instruktażowy przedstawiający proces przygotowywania pisma z załącznikami na stronie EPUAP: https://kuratorium.kielce.pl/49849/epuap-tworzenie-pisma-ogolnego-do-kuratorium-oswiaty-w-kielcach-z-zalacznikami/

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Województwa Świętokrzyskiego

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 1. Opracowane arkusze organizacji publicznych szkół/placówek – przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący szkołę/placówkę – podlegają opiniowaniu przez Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty w zakresie zgodności z przepisami prawa.
 2. Dyrektorzy szkół/placówek do dnia 21 kwietnia 2021 przekazują organowi prowadzącemu arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe.
 3. Arkusz organizacji publicznej szkoły/przedszkola uwzględnia w szczególności:
  1. w przedszkolach – zapisy wynikające z 17 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502);
  2. w szkołach – zapisy wynikające z 17 ust. 3-4 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502);
  3. w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zamieszcza się także zapisy wynikające z 17 ust. 5-6 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502).
 4. Arkusze organizacji innych placówek publicznych:
  1. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego i publiczne centrum doskonalenia zawodowego.
   Proces  opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum doskonalenia zawodowego określa §6 ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego i §6 ramowego statutu publicznego centrum doskonalenia zawodowego stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz  publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. Z 2019r. poz. 320).
  2. Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
   Proces opiniowania i zatwierdzanie arkuszy organizacji wyżej wymienionych placówek określa §75 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017r. poz. 1606).
  3. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne.Do podstawowych aktów prawa określających działalność publicznych poradni i służących planowaniu ich organizacji pracy należą:
   • rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.)
   • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1552).
   Organ prowadzący publiczną poradnię przekazuje do opiniowania arkusz organizacji zawierający w szczególności wykaz godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach do prowadzenia przydzielonych zajęć oraz przygotowaniu pedagogicznym. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
  4. Publiczne biblioteki pedagogiczne.
   Podstawowym aktem prawa określającym działalność publicznej biblioteki pedagogicznej i służącym planowaniu organizacji pracy tej placówki jest   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 363)
   Organ prowadzący publiczną bibliotekę pedagogiczną przekazuje do opiniowania arkusz organizacji, który w szczególności zawiera   informacje o przydzielonych nauczycielom zajęciach, stopniu awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, ich kwalifikacjach oraz przygotowaniu pedagogicznym. Zakres opinii dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 5. Wniosek wraz z nieedytowalną elektroniczną wersją arkusza organizacji publicznych przedszkoli, szkół, placówek wraz z załącznikami organy prowadzące przekazują za pośrednictwem: Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /xux6rv606y/SkrytkaESP. Film instruktażowy procesu przygotowywania pisma z załącznikami: https://kuratorium.kielce.pl/49849/epuap-tworzenie-pisma-ogolnego-do-kuratorium-oswiaty-w-kielcach-z-zalacznikami/
  Po zarejestrowaniu arkusze zostaną rozesłane zgodnie z poniższą tabelą.  W bieżącym roku organy prowadzące nie przesyłają do zaopiniowania wersji papierowej arkusza organizacji. Powyższa forma – odpowiednio – dotyczy również  zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji (aneksów).
 6. Z uwagi na znaczną liczbę arkuszy proszę o przekazanie w terminie nie późniejszym niż do 6 maja 2021 r.
Lp. Komórka organizacyjna Zakres sprawowanego nadzoru pedagogicznego
1.  Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel: 41 34 21 634
 • miasto Kielce,
 • powiat: kielecki,
 • powiat: konecki (gminy: Końskie, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Gowarczów)
 • skarżyski (gmina: Łączna)
2. Oddział  w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel: 41 343-38-53
 • miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
 • powiat: ostrowiecki, opatowski
3. Oddział w Starachowicach
ul. Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
tel: 509-475-108
 • miasto: Starachowice
 • powiat: starachowicki
4. Oddział w Starachowicach z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
Plac Floriański 1
tel. 41 395-30-62
 • miasto: Skarżysko-Kamienna
 • powiat: skarżyski (gminy: Bliżyn, Skarżysko Kościelne, Suchedniów)
5. Oddział w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel: 41 386-18-15
 • miasto: Jędrzejów
 • powiat: jędrzejowski,
 • powiat: pińczowski (gminy:  Michałów, Działoszyce, Kije)
 • powiat włoszczowski (gminy: Moskorzew, Radków)
 • powiat: kazimierski (gmina: Skalbmierz)
6. Oddział we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel: 519-407-844
 • miasto Włoszczowa,
 • powiat: włoszczowski (gminy: Kluczewsko, Krasocin, Secemin),
 • powiat: konecki (gminy: Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka)
7. Oddział w Busku-Zdroju
ul. Różana 2
28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 350-18-57
 • miasto: Busko-Zdrój
 • powiat: buski,
 • powiat: kazimierski (gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec)
 • powiat pińczowski (gminy: Złota, Pińczów)
 • powiat: kielecki (gmina Chmielnik)
8. Oddział  w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 39
27-600 Sandomierz
tel: 15 832-04-54
 • miasto: Sandomierz
 • powiat: sandomierski
9. Oddział  w Staszowie
ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów
tel: 15 864-19-00
 • miasto: Staszów
 • powiat: staszowski
 1. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwić ocenę:
  1. zgodności planów nauczania dla poszczególnych klas z ramowymi planami nauczania,
  2. zgodności kwalifikacji nauczycieli odpowiednio z nauczanym przedmiotem, rodzajem prowadzonych zajęć lub rodzajem przydzielonych czynności pedagogicznych,
  3. liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,
  4. realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,
  5. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  6. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,
  7. prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,
  8. liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,
  9. wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę miedzy sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego
   a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia
   w zawodzie szkolnictwa branżowego,
  10. zgodności z innymi przepisami prawa wpływającymi na organizację pracy szkół i placówek.
 2. Do arkusza organizacji załącza się (w zależności od typu szkoły/placówki):
  1. plany nauczania danego typu szkoły zgodnie z odpowiednim załącznikiem do rozporządzeń:
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych  planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.),
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703),
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2012r. poz. 204 ze zm.),
  2. nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (U. z 2019 r. poz. 316 ze zm,) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622 ze zm.),
  3. wykaz kadry pedagogicznej (załącznik 1) – dotyczy przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek (załącznik nie jest wymagany w przypadku posiadania wygenerowanego elektronicznie wykazu kadry przez oprogramowanie np. platformy Vulcan itp.),
  4. wykaz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zorganizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (załącznik 2a) – dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  5. wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (załącznik 2b) – dotyczy szkół,
  6. wykaz dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (załącznik 3) – dotyczy przedszkoli i szkół,
  7. projektowaną organizację pracy przedszkola w ciągu tygodnia (załącznik 4) – dotyczy przedszkoli.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty, nie później niż do dnia 20 maja 2021 roku.
 4.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2021 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. Świętokrzyski Kurator Oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2021 roku.
 6. Po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący proszę o przekazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii ww. arkusza w wersji papierowej odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach lub Oddziałów Kuratorium zgodnie z tabelą z punktu III.

Załączniki

zalacznik-nr-1
Data: 2021-04-08, rozmiar: 17 KB
załącznik nr 2a
Data: 2021-03-22, rozmiar: 15 KB
załacznik nr 2b
Data: 2021-03-22, rozmiar: 15 KB
zalacznik nr 3
Data: 2021-03-22, rozmiar: 15 KB
zalacznik nr 4
Data: 2021-03-22, rozmiar: 15 KB